การรับแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะ และประปาขัดข้อง
 

  ประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง  ได้  5  วิธี  ดังนี้
                     1. แจ้งเหตุโดยการเขียนคำร้อง/หนังสือร้องเรียน
                     2. แจ้งเหตุโดยใช้โทรศัพท์  ที่เบอร์  0-5676-
1697  
                     3. แจ้งทางเวปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ที่บอร์ดรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ 
                     4. แจ้งเหตุผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุยในพื้นที่ของท่าน
                     5. ทางวิทยุสื่อสารของ อาสาสมัครป้องกันพลเรือน  ในเขตพื้นที่ของท่าน

   

 
ประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสาร
 

     รายชื่อผู้ประสานงานการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย
                   1. นายมิตร  ศรีบุรินทร์      ปลัด อบต.ดงขุย  
      หมายเลขโทรศัพท์    056-761697
                   2. นายเดชา  ประทุมขันธ์   รองปลัด อบต.ดงขุย   หมายเลขโทรศัพท์    087-8663023
                   3. นายวิโรจน์  คำภาทอง    คนงานทั่วไป              หมายเลขโทรศัพท์   
099-3170896

 
ประกาศ
 

        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เปิดให้บริการประชาชนตามโครงการบริการสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค
            และบริโภคในวันหยุดราชการ(เสาร์-อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปี 2561  ทุกวัน ไม่มีวันหยุด
      ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2561
     
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
     
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย