ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์

 นายเฉลิมพล  พัฒนะพลผกา
    นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 

นายณรงค์ฤทธิ์  ปงสนิท
ผู้ช่วยช่างโยธา

 

 
 

 

<<HOME>>