ส่วน/กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์

 นางปิยนาถ  บุญมีมา

    ผู้อำนวยการกองคลัง
 นางสาวลินิน  ชมชิต
   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 


-ว่าง-

   เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (ปง./ชง.)


 

นายเพชรรุ่ง  มีชำนาญ
 ลูกจ้างประจำ

นายเพชรรุ่ง  มีชำนาญ
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
รักษาการเจ้าพนักงานพัสดุ

-
นางสาวปัทมา  ด้วงลอย
ผู้ช่วยนักวิชการเงินและบัญชี

 


นางสาวโสมนัส  สร้อยสุวรรณ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 างสาวสุขุมา  หมู่สุขศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนางสาวเจนจิรา  พูลทอง
คนงานทั่วไป สำนักงานปลัด
(ช่วยราชการกองคลังงานจัดเก็บรายได้)


 


 

 

  

<<HOME>>