ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์

 

  นางสุพัฒนา  เอี่ยมอากาศ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 


 


 นางสาวภาสินี  วิภาจักษณกุล
นักพัฒนาชุมชน
 

 

 

  
   

 

 

 

นางขวัญจิตย์  สุมาสา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

<<HOME>>