ทำความสะอาดความสะอาดภายนสำนักงานเพื่อลดการสะสมเชื้อโรค
วันที่ 1 เมษายน 2563 อบต.ดงขุย ขอขอบคุณ สจ.พงษ์พันธ์,นางเยาวภา  โพธิ์ศรี  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14  ที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณ อบต.ดงขุยเพื่อลดการสะสมเชื้อโรค   และป้องกันเชื้อโควิด-19 ภายใน ตำบลดงขุย

                                  1-4-63

     นายอำเภอชนแดน,สภ.ดงขุย ผู้ใหญ่บ้าน,อสม.ตำบลดงขุยสมาชิก อบต.ดงขุย,รพ.สต.ดงขุย และองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ร่วมประชุมติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล/หมู่บ้าน ปี 2562 และวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ดงขุย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.

อบต.ดงขุยค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำพัด

       อบต.ดงขุยได้ออกค้นหา
 นางอุบล พิมไทย อายุ 54 ปี  ชาวบ้านหมู่ที่ 11 บ้านม่วงเจริญ ซึ่งถูกกระแสน้ำพลัดสูญหาย    ต่อมาได้พบศพ  ผู้เสียชีวิตในเขตท้องที่อำเภอทับคล้อ     จังหวัดพิจิตร
อบต.ดงขุย  จึง
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตมาด้วย ณ ที่นี้
                     3-9-2562         อบต.ดงขุย มอบเงินช่วยเหลือกรณีเหตุไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ของนายหลิด  ศรีรอด  อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่   18/1   หมู่ 12
ต.ดงขุย    อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

 

โครงการ Big Cleaning Day ประจำเดือน สิงหาคม
2562
 
นายมิตร  ศรีบุรินทร์ ปลัด อบต.ดงขุย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ผกก.สภ.ดงขุย  ประธานสภา
อบต.ดงขุย และสมาชิก  อบต./ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง อบต.ดงขุย ร่วมจัดกิจกรรม
Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
ณ วัดดงเสือเหลือง  ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย อบรมสมาชิกสภา อบต.ดงขุย และพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา     พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.ดงขุย ในปี 2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

 โครงการ Big Cleaning Day   
     มหาเถระสมาคม เห็นชอบการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มีสาระสำคัญในการทำชุมชนให้เข้มแข็ง   โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางพัฒนาสุขภาวะ ด้วยแนวทาง 5 ส.ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ฯ     โดยจัดที่วัดวารีวงษ์    หมู่ที่   14   ต.ดงขุย
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยมีผู้นำท้องถิ่น จิตอาสา และประชาชนให้ความร่วมมือ

วันที่ 10 เมษายน 2562
   นายมิตร  ศรีบุรินทร์ ปลัด อบต.
ดงขุย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงขุย และสมาชิก
อบต./ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง อบต.ดงขุย ร่วมจัดกิจกรรม
Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562

โครงการ Big Cleaning day
   นายมิตร  ศรีบุรินทร์ ปลัด อบต.
ดงขุย   ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงขุย   สมาชิก
อบต./ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง อบต.ดงขุย ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองระมานสามัคคี  และผู้นำท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรม
Big Cleaning Day ที่วัดหนองระมานสามัคคี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่  27 มีนาคม 2562
     อบต.ดงขุย จัดอบรมทบทวนความรู้ให้กับผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 1-17 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (รอบที่ 1 เดือน เมษายน 2562)
วันที่ 11 มกราคม 2562
นายมิตร  สรีบุรินทร์  ปลัด อบต.ดงขุย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย และนายชัย  นิ่มแสวงกุล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ร่วมงานกิจกรรมวันเด็ก ณ  โรงเรียนบุ่งคล้า  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์
นายมิตร ศรีบุรินทร์ ปลัด อบต.ดงขุย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงขุย 
เปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ บริเวณจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตำบลดงขุย
เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2561 เวลา  09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย อำเภอชนแดน ได้จัดการอบรมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน (การจัดการขยะ zero waste) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบลดงขุย จำนวน 80 ราย ร่วมเข้ารับการอบรม เมื่อวันที่  20 ธันวาคม 2561
นายพิทยา  ดวงพัตรา  ปลัดอาวุโสอำเภอชนแดน  เป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำท้องที่  ตำรวจ ข้าราชการครู  เข้าร่วมงาน ณ บริเวณองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงขุย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561
นายมิตร  ศรีบุรินทร์ ปลัด อบต.ดงขุย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เป็นประธานโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลดงขุย
วันที่ 13 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
นายชาครินทร์  อินอิ่มวรปราชญ์  นายอำเภอชนแดน  เป็นประธานเปิดโครงการ ประชารัฐร่วมใจ "คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช คลอง ปอ หมู่ที่ 3 บ้านสว่างเนตร  ตำบลดงขุย
12-07-61
นายมิตร  ศรีบุรินทร์ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดงขุย และนายชัย  นิ่มแสวงกุล   ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงขุย ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น  สร้างป่า  รักษ์น้ำ" เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561  เวลา  13.00 ณ บริเวณสองข้างทางสาธารณประโยชน์ ข้าง อบต.ดงขุย
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย จัดประชุมสภา อบต.ดงขุย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม 2561 โดยมีการประชุมร่วมกับทหารหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ที่ 16 (นพค.16) และมีผู้ใหญ่บ้านตำบลดงขุย ร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสาร และโครงการต่าง ๆ  ที่ หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ที่ 16 จะเข้ามาพัฒนา หมู่บ้าน ตำบลดงขุย
นายชาครินทร์  อินอิ่มวรปราชญ์ 
นายอำเภอชนแดน  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ตามบทบาทหน้าที่และอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561
นายมิตร  ศรีบุรินทร์ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดงขุย และนายชัย  นิ่มแสวงกุล   ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงขุย ดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่ารักษ์น้ำ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งทางด้านการเกษตร การชลประทาน และการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์
13-6-2561
นายมิตร ศรีบุรินทร์  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงขุย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
และองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ประชาชน และหน่วยงานอื่น ๆ
<<เพิ่มเติม>>
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี2561
ระหว่างวันที่19-21 มีนาคม  2561  บริเวณสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย 
20 - 03 - 61
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ออกบริการน้ำอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชน  หมู่ที่  14 ที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำประปาอยู่ระหว่างซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ออกระงับเหตุไฟไหม้ป่า2ข้างทาง
บ้านวารีวงษ์  หมู่ที่ 14  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันศุกร์  17 มีนาคม2561
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งคล้า ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561
15/03/61
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย  ออกบริการล้างท่อประปา  หมู่ที่ 14  บ้านวารีวงษ์  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดนเมื่อวันอาทิตย์ที่  4  มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย  เปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 10.00 น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ์