นายมิตร ศรีบุรินทร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
และองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุยเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ประชาชน และหน่วยงานอื่น ๆ