หน้าแรก ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่น อ.ชนแดน  กรมส่งเสริมฯ เฟสบุค อบต.ดงขุย                  

   
 
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
  แผนที่ตั้ง อบต.ดงขุย
  คณะผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 63
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน

 
 
 

ITA

  โครงสร้าง/ส่วนราชการ ปัจจุบัน
  ข้อมูลผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่
  แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
  ข้อมูลการติดต่อ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  Q&A การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  Social  Network
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามงานประจำปี
   รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 64
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
      การให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม.
  แผนการใช้จ่าย งปม.ประจำปี
    
 
[ส่วนที่ 1]    [ส่วนที่ 2]
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
     งปม.ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งปม.ประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
    พัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
    จัดหาพัสดุประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
    ทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนา
      ทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
      ทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    และประพฤติมิชอบ
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
      การทุจริต
  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
 
 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวง
 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อบต.ดงขุย  ประจำปีงบประมาณ  2563 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ปี 2564 
  อบต.ดงขุย ทำความสะอาดภายในสำนักงานเพื่อลดการสะสมเชื้อโรค  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 
     อบต.ดงขุย  ขอขอบคุณ สจ.พงษ์พันธ์ นางเยาวภา โพธิ์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14   ตำบลดงขุย  ที่ให้ความอนุเคราะห์
     ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณ   อบต.ดงขุยเพื่อลดการสะสมเชื้อโรค และป้องกันเชื้อโควิด  19   ภายใน ตำบลดงขุย
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุยเรื่อง  
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ประจำปี 2564
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 1) ประจำปี 2564 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่อง
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

ประกาศ
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2564

ประกาศ 
เรื่อง  ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
<< คลิกอ่าน 1 >>    << คลิกอ่าน 2 >>   คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ 
เรื่อง  การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(
COVID-19)

<< คลิก ดูรายละเอียด >>   
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว
บันทึกผลการพิจารณาแบบประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านโคกตายอ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ (สายบ้านายจันทร์  ขุนทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านโคกตายอ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ (สายโคกตายอ  ถึงทุ่งโตนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองบุษบง  หมู่ที่ 13 บ้านวังศาลา  ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์  (บ้านนายหลอย  ถึงบ้านนายไพศาล ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดิน ลูกรังไหล่ทาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งโตนด ตำบลดงขุย
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดิน ลูกรังไหล่ทาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านดงขุยกลาง
ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดิน ลูกรังไหล่ทาง ภายในหมู่บ้าน หมู๋ที่ 1 บ้านบุ่งคล้า ตำบลดงขุย
 อำเภอชนแดน จังหวัดพชรบูรณ์ (นานายสังวาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันฝายน้พล้น หมู่ที่ 5 บ้านดงขุยใต้ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์ (นานายสำราญ) จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดงานซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
รายละเอียดการประมาณราคา (หน้าบ้านนายคำพันธ์)
บันทึกผลการพิจารณาแบบประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปี 2564
บันทึกผลการพิจารณาแบบประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประกาศ อบต.ดงขุย เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สภ.ดงขุย
ประกาศ อบต.ดงขุย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต  หมู่ที่ 12 บ้านดงสว่าง
ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ (สายบ้านนายประเสริฐ) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 64 เมตร
ประกาศ อบต.ดงขุย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต หมู่ 3 บ้านสว่างเนตร
 ตำบลดงขุย
 
อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ (บริเวณหน้าบ้านนายศรีปาน  โพธิ์ประจักษ์) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร
ประกาศ อบต.ดงขุย เรื่อง  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต หมู่ 5 บ้านดงขุยใต้ 
ตำบลดงขุย
  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ (สายบ้านนายสวาท  พูลทอง) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 119 เมตร
ประกาศ อบต.ดงขุย เรื่อง  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งโตนด
ตำบลดงขุย
  
อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ (หน้าบ้านนายยิ้ม  บุญมี) ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 30 เมตร ท่อระบายน้ำ ขนาด กก.0.40 เมตร จำนวน 45 ท่อ
ประกาศ อบต.ดงขุย เรื่อง  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต หมู่ 16
บ้านคลองปอ ตำบลดงขุย
  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ (ซอยคุ้มชวนชม) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร
ประกาศ อบต.ดงขุย เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง CapeSeal สายแยกทางหลวง
113-บ้านวังศาลา
หมู่ที่ 6
หนองระมาน หมู่ที่ 3 บ้านสว่างเนตร และหมู่ที่ 8 บ้าน กม.28 ถึงหมู่ที่ 13 บ้านวังศาลา
กว้าง 6 เมตร ยาว 5,850 เมตร ตำบลดงขุย
อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ ว้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)

หนังสือราชการ สถ.


นายมิตร  ศรีบุรินทร์์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
 


นายเดชา  ประทุมขันธ์
รองปลัด อบต.ดงขุย

 

บริการประชาชน

คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
การแจ้งรือถอนอาคารตาม
     มาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การแจ้งขุดดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์
การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์


 


องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
336  หมู่ที่  14  บ้านวารีวงษ์  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน    จังหวัดเพชรบูรณ์  67190     โทรศัพท์/โทรสาร 056-761697

พัฒนาเวปไซด์โดย  นายประจักษ์  ศรีทอง  จพง.ธุรการชำนาญงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย  E-Mail  : khao1975@hotmail.com